Ανακοίνωση σύναψης σύμβασης ΠΕ Παιδιάτρων και ΠΕ Ψυχολόγων

17 Ιουλίου 2023

Ανακοίνωση για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για την ειδικότητα ΠΕ Παιδιάτρων και την ειδικότητα ΠΕ Ψυχολόγων, για την υλοποίηση της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης».

Η πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο. Δήμου Νέας Ιωνίας ανακοινώνει:

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά δύο (2) ατόμων: ενός (01) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Παιδιάτρων και ενός (01) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και όχι μετά την 31-07-2024 με τα παρακάτω προσόντα ανά ειδικότητα:

Ένας (1) Παιδίατρος ΠΕ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
  Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος.
  Άδεια τίτλου ειδικότητας Παιδιάτρου των αρμοδίων Ελληνικών αρχών.
  Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.
  Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ίδιου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.
  Βιογραφικό
  (Η απασχόληση σε αντίστοιχες δομές με το αντικείμενο εργασίας των προκηρυγμένων θέσεων θα αποτελέσει επιπλέον προσόν στη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων).

Ένας (1) ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΕ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
 2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Ψυχολόγου.
 3. Βιογραφικό.
 4. Απαραίτητη προϋπόθεση, για την σύναψη της σύμβασης, είναι η βεβαίωση Προϋπηρεσίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Οι υποψήφιοι να έχουν ηλικία από 24 έως 65 ετών.
 2. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης.
 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα ( καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση (επισυνάπτεται στην παρούσα δημοσίευση) και να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με τά απαιτούμενα δικαιολογητικά στo koinkevrefo@gmail.com από 17 /07/2023 έως και 26/07/2023 (διάστημα 10 ημερολογιακών ημερών).

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης είναι αποκλειστική ευθύνη του υποψήφιου, είναι απαραίτητο δε να εμφανίζεται η φυσική υπογραφή του υποβάλλοντος.
Προς αποφυγή λαθών και παραλείψεων σας παρακαλούμε πολύ όλα τα δικαιολογητικά να αποστέλλονται σε ένα αρχείο.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.

Πληροφορίες: κα Χατζηδανιήλ Χρυσούλα και κα Τσιούστα Χριστίνα, τηλ. 210-2799967 & 210-2724761.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΕΛΕΝΗ ΓΡΙΒΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ