Ανάρτηση προσωρινών πινάκων μοριοδότησης

25 Ιουλίου 2023

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης που αφορούν στις αιτήσεις εγγραφής παιδιών που υπεβλήθησαν κατά την περίοδο από 10/5/2023 έως 31/5/2023.

Επισημαίνουμε ότι οι προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης αφορά μόνο τις αιτήσεις που είχαν φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά και δεν αποτελεί αυτό και τοποθέτηση των Βρεφών /Νηπίων σε σταθμό.

Τα τελικά αποτελέσματα εγγραφών και επανεγγραφών καθώς και τον πίνακα επιλαχόντων ανά σταθμό, θα ανακοινωθούν, μετά από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Ειδική Συνεδρίαση και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής νηπίων/βρεφών μέσω ΕΣΠΑ τα οποία θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο. και στην ιστοσελίδα.

Ενστάσεις επί της μοριοδότησης των αιτήσεων θα κατατίθενται αποκλειστικά
Από 26-7-2023 έως 28-7-2023 στο email: koinkevrefo@gmail.com

Εντός της παραπάνω προθεσμίας και στο email: koinkevrefo@gmail.com
οι γονείς που η αίτησή τους απορρίφθηκε λόγω ελλιπών δικαιολογητικών μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά που λείπουν.

Οι αιτήσεις αυτές σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 43/24-07-2023 πράξη του Δ.Σ. θα επανεξετασθούν από την Ειδική Επιτροπή Επαναξιολόγησης Νέων Εγγραφών, θα μοριοδοτηθούν και θα καταταχθούν στον πίνακα Επιλαχόντων.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.